ಮಸ್ಟಾಂಗ್
65,00,000
ಕೆಮಾನ್
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
81,36,000
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
1,05,00,000
ಜಿಎಲ್‌ಇ
ಎಕ್ಸ್ ಕೆ
95,00,000
1,39,40,000
ಆರ್ ಎಸ್5
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
1,09,00,000
ಎಂ4
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
1,21,80,000
ಎಫ್-ಟೈಪ್
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
1,26,00,000
1,38,00,000
1,88,00,000
ಗ್ರಾನ್ ತೂರಿಸ್ಮೊ
1,37,13,000
1,82,00,000
ಆರ್8
ಜಿಟಿಆರ್
2,28,78,442
ಐ8
ಕೂಪ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
2,29,00,000
ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ ಎಎಂಜಿ
ಡಿಬಿ9
2,90,00,000
599
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
3,38,00,000
ಎಫ್ಎಫ್
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
3,40,00,000
ಹ್ಯುರಕನ್
3,43,00,000
ವ್ರೈತ್
4,40,00,000
ಪಂಟೊಮ್
4,50,00,000
ಅವೆಂಟಡೊರ್
5,05,00,000
ವೆರೊನ್
12,00,00,000
ಅಜೆರಾ
12,50,00,000