ಕೆಮಾನ್
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
81,36,000
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
1,20,41,945
ಮಸ್ಟಾಂಗ್
79,54,519
ಎಕ್ಸ್ ಕೆ
95,00,000
1,39,40,000
ಜಿಎಲ್‌ಇ
ಆರ್ ಎಸ್5
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
1,09,00,000
ಎಂ4
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
1,21,80,000
ಗ್ರಾನ್ ತೂರಿಸ್ಮೊ
1,37,13,000
1,98,29,755
ಎಫ್-ಟೈಪ್
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
1,42,19,220
1,64,35,651
2,39,60,678
ಆರ್8
ಜಿಟಿಆರ್
2,16,94,566
ಐ8
ಕೂಪ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
2,48,61,422
ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ ಎಎಂಜಿ
ಡಿಬಿ9
3,33,10,639
599
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
3,38,00,000
ಹ್ಯುರಕನ್
3,73,52,796
ಎಫ್ಎಫ್
ಕೂಪ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್
3,78,28,867
ವ್ರೈತ್
4,40,00,000
ಪಂಟೊಮ್
4,50,00,000
ಅವೆಂಟಡೊರ್
5,50,18,856
ಅಜೆರಾ
12,50,00,000
ವೆರೊನ್
13,05,34,681