ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

Written By:

ಮನಕುಲದ ಆಡಂಬರದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ವನ್ಯ ಭೂಮಿ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಇಂತಹ ಅಟ್ಟಹಾಸಗಳಿಗೆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೇ ಅನ್ಯ ದಾರಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಡಾನೆಗಳಂತಹ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳ ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯವು ರೋಚಕವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ವಿಹಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತೆರಳಿದವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಶಾಂತಚಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ದಣಿದಾಗ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಕೀಟಲೆಯಿಂದಾಗಿ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಹಾಗೆಯೇ ಅರಣ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಓಪನ್ ಟಾಪ್ ಪಯಣದ ದುಸ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರಿ. ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ.

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀಕರ ವಾಹನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ...

English summary
With the ever growing human population we are increasingly encroaching into areas inhabited by wild animals. As humans encroach animal habitats and roads regularly cut through forests vehicles disturbing leads to human animal encounters, sometime with disastrous results.
Story first published: Thursday, April 3, 2014, 5:01 [IST]

Latest Photos

ತಕ್ಷಣದ ಆಟೊ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ- Kannada DriveSpark